خانه / اساسنامه

اساسنامه

فصل اول- کلیات و اهداف انجمن
ماده ۱- نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن توسعه مشارکت عمومی- خصوصی است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار«انجمن» نامیده می‌شود.
ماده ۲- نوع فعالیت: کلیه فعالیت‌های انجمن غیر سیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع توسعه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی و ارائه خدمات بخش عمومی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.
ماده ۳- محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی است.
ماده ۴- محل: استان تهران،شهرستان تهران،بخش مرکزی،شهر تهران،دکتر هوشیار،کوچه قاسمی،کوچه عباسی، پلاک ۸ طبقه همکف،کدپستی۱۳۴۱۸۳۶۶۵۱ است و در صورت لزوم می‌تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.
مادهار- تابعیت: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.
ماده ۶- مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می‌باشد.
ماده ۷- دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که از سوی هیات موسس تماما پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.
ماده ۸- هیات موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده‌اند و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.
ماده ۹- اهداف انجمن و روش اجرا عبارتند از:
۹-۱- اهداف:
۹-۱-۱- اعتمادسازی بین بخش عمومی و خصوصی برای گسترش فرهنگ توسعه مشارکت عمومی- خصوصی
۹-۱-۲- بسترسازی برای تبدیل دولت از تولیدکننده خدمات که در شرح وظایف بخش دولتی وجود دارد به سیاست‌گذار و ناظر بر ارائه خدمات توسط بخش غیردولتی و تسهیل فرآیندها جهت کوچک سازی و چابک سازی دولت
۹-۱-۳- ترویج عمومی و معرفی مزایای گسترش مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ارائه خدمات و ایجاد توسعه زیرساخت‌های کشور و ارائه آموزش‌های تخصصی مشارکت عمومی- خصوصی
۹-۱-۴- مطالبه‌گری از بخش دولتی و عمومی برای واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی
۹-۱-۵- کمک به ایجاد سرمایه اجتماعی برای توسعه مشارکت بخش خصوصی
۹-۱-۶- ایجاد پایگاه برای اعضا به منظور بهره‌مندی از خردجمعی برای تسهیل توسعه مشارکت بخش خصوصی
۹-۱-۷- تعامل، گفتگو و ارتباط مستمر دولت، بخش خصوصی و دیگر ذینفعان در جهت توسعه مشارکت عمومی-خصوصی
۹-۲- روش اجرای اهداف:
۹-۲-۱- انتشار کتاب و نشریات و اشاعه دانش مشارکت عمومی-خصوصی
۹-۲-۲- بسترسازی تبادل دانش و تجربیات از جمله برگزاری همایش‌ها و نشست‌های همفکری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
۹-۲-۳- ایجاد پرتال اطلاع‌رسانی
۹-۲-۴- ممیزی و رتبه بندی بخش عمومی و خصوصی در حوزه مشارکت عمومی- خصوصی
ن-ا-م- عضویت در مجامع علمی- حرفه‌ای داخلی و بین المللی
۹-۲-۶- طراحی و اجرای طرح جایزه ملی مشارکت عمومی- خصوصی به منظور معرفی پروژه‌ها و اشخاص در بخش عمومی و خصوصی برگزیده در زمینه قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی
۹-۲-۷- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی مرتبط
۹-۲-۸- تعامل و همکاری با سازمان‌های دولتی و بین‌المللی در خصوص توسعه مشارکت عمومی- خصوصی
۹-۲-۹- انجام مطالعات و تحقیقات در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی برای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی
۹-۲-۱۰- تصمیم‌سازی برای نهادهای تصمیم¬گیر در حوزه مشارکت عمومی-خصوصی
۹-۲-۱۱- همکاری با سازمان‌های دولتی و بین‌المللی در زمینه ارزیابی عملکرد اجرای مشارکت عمومی- خصوصی در کشور
۹-۲-۱۲- بهبود کاربرد مشارکت عمومی- خصوصی از طریق وضع و اصلاح روش‌ها و فنون مربوط و تدوین استانداردها و پیشنهاد قوانین، مقررات و آیین نامه در حوزه مشارکت عمومی- خصوصی
تبصره¬: موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه‌های خاص می‌باشد نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است.
ماده ۱۰- عضویت
۱۰-۱- شرایط عمومی عضویت:
۱۰-۱-۱- تابعیت ایرانی
۱۰-۱-۲- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۱۰-۱-۳- پذیرش اساسنامه

۱۰-۲- انواع عضویت:
عضویت در انجمن به صورت رسمی، غیررسمی و افتخاری می‌باشد.
۱۰-۲-۱- رسمی: عبارتست از مؤسسان انجمن و کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای شرایط عمومی عضویت که سالانه به صورت جداگانه حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی را پرداخت می نمایند و دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن هستند.
۱۰-۲-۲- غیررسمی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که فاقد شرایط عضویت هستند که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارند. اما می‌توانند در پیشبرد اهداف همکاری نمایند.
۱۰-۲-۳- افتخاری: شخصیت‌های علمي یا اجرایی در زمينه‌هاي مشارکت عمومی- خصوصی که از جایگاه علمی، اجتماعی ویژه و فنی برخوردار بوده و در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي ارزنده‌اي نموده‌ باشند.
۱۰-۳- خاتمه عضویت:
۱۰-۳-۱- استعفای کتبی
۱۰-۳-۲- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: نحوه شرایط و ویژگی‌های عضویت و خاتمه آن بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات مدیره می‌باشد.
فصل دوم- ساختار
ماده ۱۱- ارکان انجمن عبارتند از:
۱۱-۱- مجمع عمومی
۱۱-۲- شورای مرکزی
۱۱-۳- هیات مدیره
۱۱-۴- بازرس
ماده ۱۲- مجمع عمومی موسس همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را داراست:
۱۲-۱- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس
۱۲-۲- تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن
۱۲-۳- انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن
تبصره¬ ۱- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول حضور نصف بعلاوه یک اعضا بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲- تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.
ماده ۱۳- مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا می‌باشد و عالیترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی سالانه در خردادماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.
تبصره ۱- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می‌باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ده (۱۰) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲- مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضای شورای مرکزی یا به درخواست یک پنجم اعضا – در صورتی که شورای مرکزی ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید – تشکیل می‌گردد.
تبصره ۳- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می‌پذیرد.
تبصره ۴- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها روزنامه اطلاعات می‌باشد.
ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی عادی
۱۵-۱- نصب و عزل اعضای شورای مرکزی
۱۵-۲- استماع گزارش شورای مرکزی و هیات مدیره و بازرس (ها)
۱۵-۳- تعیین خط مشی کلی انجمن
۱۵-۴- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۱۵-۵- تصویب انتشار نشریه
۱۵-۶- تعیین حق عضویت
۱۵-۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌ها
ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق‌العاده: مجمع عمومی فوق‌العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
۱۶-۱- با درخواست اکثریت اعضای شورای مرکزی
۱۶-۲- با درخواست یک پنجم اعضا در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.
تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می‌باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رای دارند تشکیل می‌گردد.
تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با آرای دو سوم اعضای جاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ۱۷- وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده:
۱۷-۱- تصویب تغییرات اساسنامه
۱۷-۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال
۱۷-۳- تغییر در میزان سرمایه
۱۷-۴- انحلال قبل از موعد
۱۷-۵- هر گونه تغییر در ماهیت
ماده ۱۸- مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، منشی‌ و دو ناظر اداره می‌شود.
تبصره ۱: اعضای اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای شورای مرکزی باشد و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.
تبصره ۲: مجامع عمومی عادی، عادی فوق‌العاده و فوق‌العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می‌شود.
ماده ۱۹- شورای مرکزی: شورای مرکزی متشکل از اعضای هیات موسس و اعضای رسمی که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شود، تشکیل می‌شود. تعداد اعضای شورای مرکزی ۱۲ تا ۱۶ نفر بوده و مدت عضویت ۲ سال می‌باشد.
ماده ۲۰- وظایف شورای مرکزی انجمن:
۲۰-۱- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرس (اصلی‌ و علی‌البدل)
۲۰-۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (ها)
۲۰-۳- بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد‌های هیأت مدیره
۲۰-۴- تصمیم به برگزاری جلسه فوق العاده مجموع عمومی
ماده ۲۱- هیات مدیره: انجمن دارای هیات مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۱ نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.
تبصره ۱- جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا ۶ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره ۳- دعوت از اعضای هیات مدیره می‌بایست حداقل ۲ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.
ماده ۲۲- در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضا اصلی شود و ورود اعضاء علی‌البدل نیز موجب تکمیل آن نشود جلسه فوق العاده شورای مرکزی در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.
ماده ۲۳- هیات مدیره علاوه برجلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌گردد، بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.
تبصره- نحوه تشکیل جلسه فوق‌العاده بموجب آئین‌نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.
ماده ۲۴- اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می‌دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی اعضا خواهد رسید مشخص می‌نماید.
تبصره ۱: هیات مدیره موظف است پس از تعیین سمت‌ها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.
تبصره ۲: مدیرعامل نمی‌تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای شورای مرکزی.
تبصره ۳: هیات مدیره در هر موقع می‌تواند افراد فوق‌الذکر را از سمت‌های مذکور عزل کند.
تبصره ۴: هیات مدیره در صورت لزوم می‌تواند سمت‌های دیگری برای سایر اعضای هیات مدیره تعریف نماید.
ماده ۲۵- هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع است.
ماده‌با- هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب‌ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام و یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می‌باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد.
همچنین هیات مدیره موظف است ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود، از شورای مرکزی به منظور انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیات مدیره باید دستورکار شورای مرکزی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.
تبصره: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضا و شورای مرکزی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می‌باشد.
ماده ۲۷- انجمن دارای ۱ نفر بازرس اصلی و ۱ نفر بازرس علی‌البدل می‌باشد که در جلسه شورای مرکزی با رای کتبی و برای مدت یکسال انتخاب می‌گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.

ماده ۲۸- اشخاص ذیل نمی‌توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:
۲۸-۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند.
۲۸-۲- مدیران و مدیرعامل انجمن
۲۸-۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
۲۸-۴- همسر اشخاص مذکور دربند
ماده ۲۹- وظایف بازرس به شرح ذیل است:
۲۹-۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
۲۹-۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
۲۹-۳- گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
۲۹-۴- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند.
۲۹-۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره: بازرس می‌تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.
ماده ۳۰- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و یا بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه شورای مرکزی و فوق‌العاده مجمع عمومی را بنماید.
ماده ۳۱- هیات مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی شورای مرکزی انتخاب نشده‌اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده ۳۲- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می‌گردد نماینده محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد.
تبصره ۱: عزل مدیرعامل از اختیارات هیات مدیره می‌باشد که باید مستند و مدال باشد.
تبصره ۲: دوره تصدی مدیرعامل از مدت مسئولیت هیات مدیره بیشتر نخواهد بود ولیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلا مانع می‌باشد. مدیرعامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.
تبصره ۳: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ماده ۳۳- مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی شورای مرکزی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت‌های ذیل می‌باشد:
۳۳-۱- نمایندگی قانونی موسسه در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
۳۳-۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان موسسه در حدود ضوابط و مصوبات با تصویب هیأت مدیره
۳۳-۳- نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر موسسه
۳۳-۴- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد.
۳۳-۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیأت مدیره جهت ارائه به شورای مرکزی و مجمع عمومی
۳۳-۶- تهیه پیشنویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به شورای مرکزی و مجمع عمومی
۳۳-۷- تهیه پیش نویس آئین‌نامه‌های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در جلسات هیأت مدیره
۳۳-۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی
۳۳-۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره
۳۳-۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.
ماده ۳۴- حقوق و مزایای مدیرعامل به وسیله هیات مدیره تعیین می‌شود.
در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می‌تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه
ماده ۳۵- بودجه انجمن ازطریق ذیل تامین می شود:
۳۵-۱- هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی
۳۵-۲- وقف و حبس
۳۵-۳- وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه.
۳۵-۴- حق عضویت در سازمان
ماده ۳۶- انجمن مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دوماه پس از پایان هرسال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن موظف به ارائه آن است.
تبصره۱- هیات مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری کند.
تبصره۲- سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود. کلیه مدارک، پرونده‎ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود.
تبصره۳- مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیرعامل صورت می پذیرد.
تبصره۴- مصوبات و صورتجلسه هیات مدیره در دفاتر خصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده ۳۷- هیات مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید و درصورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.
ماده ۳۸- هیات مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید.
ماده ۳۹- انجمن دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارسال نماید.
تبصره- هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.
ماده ۴۰- انحلال: درصورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب ها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیرمنقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارسال نماید.
تبصره۱- مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان های مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.
تبصره۲- تصفیه امور مربوط به انجمن برطبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهدپذیرفت.
تبصره۳- هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیرتصفیه انتخاب می نماید.
تبصره۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت ها ارائه نماید.
ماده ۴۱- چنانچه فعالیت‌های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه‌های دولتی باشد، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.
ماده ۴۲- به مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است براساس آئین نامه ذیربط تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده ۴۳- این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۳۴ تبصره در نشست مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.