خانه / عضویت

عضویت

شرایط عمومی عضویت:

  • تابعیت ایرانی
  • عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
  • پذیرش اساسنامه

انواع عضویت:

عضویت در انجمن به صورت رسمی، غیررسمی و افتخاری می‌باشد.

رسمی: عبارتست از مؤسسان انجمن و کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای شرایط عمومی عضویت که سالانه به صورت جداگانه حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی را پرداخت می نمایند و دارای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن هستند.

غیررسمی: اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای شرایط همگانی عضویت هستند که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارند. اما می‌توانند در پیشبرد اهداف همکاری نمایند.

افتخاری: شخصیت‌های علمي یا اجرایی در زمينه‌هاي مشارکت عمومی- خصوصی که از جایگاه علمی، اجتماعی ویژه و فنی برخوردار بوده و در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

خاتمه عضویت:

  • استعفای کتبی
  • عدم پرداخت حق عضویت سالانه
  • عدم رعایت ضوابط و شئونات انجمن (مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط)

تبصره: نحوه شرایط و ویژگی‌های عضویت و خاتمه آن بر اساس آیین‌نامه  اجرایی مصوب هیات مدیره می‌باشد.