خانه / ماموریت و اهداف

ماموریت و اهداف

اهداف انجمن

۱. اعتمادسازی بین بخش عمومی و خصوصی برای گسترش فرهنگ توسعه مشارکت عمومی- خصوصی
۲. بسترسازی برای تبدیل دولت از تولیدکننده خدمات به سیاست‌گذار
۳. نظارت بر ارائه خدمات توسط بخش غیردولتی و تسهیل فرآیندها جهت کوچک سازی و چابک سازی دولت
۴. ترویج عمومی و معرفی مزایای گسترش مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ارائه خدمات
۵. ایجاد توسعه زیرساخت‌های کشور و ارائه آموزش‌های تخصصی مشارکت عمومی- خصوصی
۶. مطالبه‌گری از بخش دولتی و عمومی برای واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی
۷. کمک به ایجاد سرمایه اجتماعی برای توسعه مشارکت بخش خصوصی
۸. ایجاد پایگاه برای اعضا به منظور بهره‌مندی از خردجمعی برای تسهیل توسعه مشارکت بخش خصوصی
۹. تعامل، گفتگو و ارتباط مستمر دولت، بخش خصوصی و دیگر ذینفعان در جهت توسعه مشارکت عمومی-خصوصی

ماموریت انجمن

۱. فراهم نمودن بستر تعامل بین بخش عمومی و بخش خصوصی
۲. توسعه و ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت¬های کشور
۳. توسعه پژوهش و بومی‌سازی علم مشارکت عمومی-خصوصی
۴. اشاعه دانش و ترویج روش¬های مشارکت عمومی- خصوصی
۵. حفظ حقوق و منافع بخش عمومی و خصوصی در قراردادهای مشارکتی
۶. ايجاد پايگاه برای اعضاء به منظور بهره¬مندی از خردجمعي
۷. بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره سرمايه¬گذاري در قراردادهای مشارکتی در نهادهاي عمومی و بخش خصوصی