خانه / پیوندهای داخلی

پیوندهای داخلی

شهرداری تهران
سایت: https://www.tehran.ir/
لوگو


سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت: https://www.mporg.ir/home
لوگو


پرتال ملی مشارکت عمومی-خصوصی
سایت:
https://ppp.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=12bb415d-15e4-4e0d-86b9-fd74267bf6fe
لوگو


دبیرخانه طرح‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت
سایت: http://ppp.egovernment.ir/fa
لوگو


سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی
سایت: https://mosharekatha.ir/
لوگو


سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران
سایت: http://invest.tehran.ir/
لوگو


سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز
سایت: https://investment.shiraz.ir/
لوگو


شرکت توانیر؛ معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی (دفتر تامین مالی)
سایت: https://www.tavanir.org.ir/planning/financing//
لوگو


وزارت راه و شهرسازی؛ دفتر جذب سرمايه‌ وتجهيز منابع
سایت: http://investment.mrud.ir/fa
لوگو


وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی؛ حوزه مشارکت‌های اقتصادی
سایت: http://eghtesad.behdasht.gov.ir/
لوگو


وزارت راه و شهرسازی؛ سازمان ملی زمین و مسکن
سایت: https://www.nlho.ir/
لوگو


شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور؛ دفتر تجهيز منابع مالي و گسترش مشاركت بخش غيردولتي
سایت: https://invest.nww.ir/
لوگو


انجمن علمی مشارکت عمومی و خصوصی

سایت: https://pppa.ir/
لوگو